Agentschap MDK - Vlaamse overheid ← terug

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft sinds augustus 2018 een nieuwe administrateur-generaal aan het roer. Bij haar aantreden zette ze heel wat in beweging voor het agentschap en haar personeelsleden.

Er komen immers heel wat uitdagingen op ons agentschap af: zo verandert de technologie razendsnel, willen we ons dienstverleningsaanbod verruimen en doet de klimaatopwarming ons nadenken over een nog performantere zeewering.

Opdat het voor iedereen duidelijk zou zijn waarvoor we staan, hebben we een nieuwe missie geformuleerd:

Als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen,
◾garanderen we de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten
◾dragen we bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen
◾organiseren we de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Door onze betrouwbare dienstverlening, innovatie, expertise en samenwerking worden we DE maritieme overheidspartner.

Onder MDK ressorteren diverse afdelingen:

Loodswezen

Nautisch advies en een vlot en veilig scheepvaartverkeer, daarvoor staan de loodsen garant. Onder het alziend oog van de stations in Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge, en de Wandelaar en de Steenbank op zee, worden schepen naar onze havens geloodst. Laten de weersomstandigheden niet toe om een loods aan boord te brengen, dan wordt er overgeschakeld op Loodsen op Afstand (LOA) of helibeloodsing.
In Vlaanderen zijn er vier soorten: de Zeeloods of Scheldemondeloods, de Kustloods, de Rivierloods en de Kanaalloods, ieder escoort het schip van of naar zijn werkingsgebied.

VLOOT

De reder van de overheid zet dagelijks 45 vaartuigen in voor dienstverlening (beloodsing, redding op zee, politie, hydrografie, vaarwegmarkering, veren) op de Noordzee, de Schelde en andere scheepvaartwegen. Voor die grote waaier aan taken stelt VLOOT liefst 570 mensen te werk, het grootste deel in een varende functie. Vernieuwing, verjonging en afwisseling zijn hier de sleutelwoorden.

Scheepvaartbegeleiding

De naam dekt de lading: deze dienst begeleidt de schepen vanaf de wal en levert een onmisbare service aan de scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is het unieke meldpunt voor ongevallen op zee en is verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.
Scheepvaartbegeleiding heeft verscheidene managementfuncties die door studenten van de Hogere Zeevaartschool moeten ingevuld worden.

Kust

Wandelend langs de waterlijn raakt iedereen ongetwijfeld geïnspireerd door de zee. Maar aan de kust trekken nog heel wat andere zaken de aandacht. Er worden stranden opgespoten, men plaveit de wandelwegen van de zeedijk, in de duinen zijn beplantingen aan de gang, men bouwt er bruggen met uitkijkplatforms. In jachthavens werkt men aan dokken en aanlegsteigers, op staketsels voeren timmerlui herstellingen uit, zij bouwen houten wandelpromenades langs de havengeulen. Her en der sieren kunstwerken het eindeloze landschap van zeedijken en stranden.

  • extra info

Andere sectoren